Innovative plastic injection moulding company

We are a stable Czech company with a long tradition of processing plastics, including
surface treatment and production of injection moulding tools. We draw on our rich history and look to the future.
Processes

Complex process control

We will take care of partial processes so that you are always fully satisfied with the result.

Products

We will arrange for you

Bet on a modern plastic injection moulding company that can take care of diverse industries and adapt to your wishes for specific operations.

Electrical industry

Home appliances

Automotive industry


Career

We also achieve great results thanks to our employees

We have a number of satisfied clients behind us. Have a look at our projects that we successfully implemented and become one of our satisfied customers.

Quality Award

We are ISO 9001 and 14001 certified. We are also the holder of several important awards for high quality.

Tradition and qualifications

The unique traditions and professional qualifications of the employees, where the craftsmanship is passed down between generations.

State-of-the-art technology

We have invested more than 750 mil. CZK into technology. Especially into injection moulding machines, production lines, and robots.

OKULA premises

Learn more about our premises

Our company acquired its current modern image mainly between 2002 and 2007, when it invested almost one billion CZK in the development of its infrastructure, machinery, and technologies

C injection moulding facility
C injection moulding facility

Assemblies and prints

Entrance

Painting shop
Painting + E injection moulding facility


Headquarters + Sales department

D injection moulding facility
Headquarters
Tool shop
Testimonials

We have successfully implemented

We have a number of satisfied clients behind us. Have a look at our projects that we have successfully implemented and become one of our satisfied customers.
Contacts

Get in touch with us

Let’s get together and talk about how we can be of help to you.

DSC07834

Zákaznický servis

Spolehněte se na náš zákaznický servis. Vyjdeme vstříc vašim potřebám, zodpovíme vaše dotazy.
DSC03457

Balení a logistika

Dle požadavků zákazníka jsme schopni připravit optimální návrh balení včetně testů. Dále zajišťujeme i ty nejnáročnější logistické požadavky specifikované zákazníkem.
DSC07817

Kvalita

Okula je držitelem certifikátu ISO9001 a IATF 16949. Dbáme na dodržování procesů a kvality. Dokážeme validovat díl dle nejnáročnějších požadavků zákazníka.
DSC03443

Povrchové úpravy

Dalším ze základních zaměření naši firmy je proces povrchové úpravy. Především lakování plastových dílů. Mezi další nabízené povrchové úpravy patří potisk, fóliování, laserové gravírování.
male-and-female-call-center-managers-working-toget-2022-02-01-22-39-46-utc.jpg

Ověření vstupních dat

Od zákazníka přijmeme vstupní data. Výkresy, 3D data. Náš tým techniků přezkoumá vyrobitelnost produktu. K dispozici je 3D tiskárna, kde se díl vytiskne v případě potřeby k dalšímu ověření a prvotním testům.
DSC07717

Řízení projektu

Po nominaci projektu je sestaven tým a jmenován vedoucí projektu. Úkolem projektového týmu je úspěšné zavedení produktu do sériové výroby. S cílem dosažení požadované kvality a spokojenosti zákazníka.
DSC07709 (1)

Výroba nástrojů a přípravků

Kvalitně vyrobené nástroje jsou základem pro dosažení našich cílů a kvality produktu. Nové nástroje zajišťujeme díky pevným a ověřeným vztahům s našimi kooperačními partnery.
Doplňkovým programem je výroba měřících, kontrolních a výrobních přípravků pro elektrotechnický a automobilový průmysl.
DSC03310 (1)

Vstřikování plastů

Jedním ze základních zaměření naši firmy je proces lisování plastů. Pro výrobu plastových dílů používáme především zařízení evropských výrobců se zaměřením na snižováním energetické náročnosti.
DSC07834

Customer service

You can count on our customer service. We will do our best to meet your needs, we will answer any question you may have.
DSC03457

Packaging and logistics

According to the customer's requirements, we are able to prepare an optimal package design, including tests. We also fulfill the most demanding logistical requirements specified by the customer.
DSC07817

Quality

Okula is ISO9001 and IATF 16949 certified. We pay attention to compliance with processes and quality. We are able to validate the part according to the most demanding customer requirements.
DSC03443

Surface treatment

Another field of expertise of our company is the surface treatment process. Mainly painting plastic parts. Other surface treatment technology offered includes printing, foiling, laser engraving.
male-and-female-call-center-managers-working-toget-2022-02-01-22-39-46-utc.jpg

Validation of input data

We accept input data from the customer. Drawings, 3D data. Our engineering team will review the manufacturability of the product. We use a 3D printer to print the part if necessary for further verification and initial tests.
DSC07717

Project management

Once the project is granted, a team is assembled and a project manager is appointed. The task of the project team is the successful introduction of the product into mass production. While keeping in mind the aim of achieving the required quality and customer satisfaction.
DSC07709 (1)

Production of tools and  fixtures

Quality manufactured tools are the basis for achieving our goals and product quality. We are able to manufacture new tools thanks to solid and proven relationships with our cooperation partners.
An additional product range is the production of measuring, control and manufacturing fixtures for the electrotechnical and automotive industries .
DSC03310 (1)

Plastic injection moulding

One of the basic field of expertise of our company is the plastic injection moulding process. For the production of plastic parts, we mainly use equipment from European manufacturers with a focus on reducing energy consumption.

OKULA invites you for upcoming fair in Poland